ชุมนุมสหกรณ์ภาคเหนือ ลงนามขายผลผลิตให้บิ๊กซี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือจัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ระหว่างบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้จะเป็นการสร้างส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อนำผลผลิตที่ดีส่งถึงมือผู้บริโภค รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคเหนือ ทั้ง 9 จังหวัด ว่ามีตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่แน่นอน สามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดี ที่ผ่านมา ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ได้ดำเนินการรวบรวมผลผลิตผักจัดส่งจำหน่ายให้บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เริ่มตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน จำนวน 7,700 ตัน มูลค่ากว่า 351 ล้านบาท