“ศุภนิมิตฯ” ผสานความร่วมมือ “พีซีเอส” มุ่งยกระดับพัฒนาด้านสุขภาพให้ยั่งยืน เพื่อเด็กและชุมชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิพีซีเอส สนับสนุนโครงการพื้นที่เล่น 3 วัย ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางทราย โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมแก่คนในชุมชน ในการพัฒนาสุขภาพร่างกายเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืนแก่เด็กๆ และชุมชนเปราะบาง

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ผสานความร่วมมือกับมูลนิธิพีซีเอสเพื่อการพัฒนาสังคมในประเทศไทย โดยบริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมี คุณอัลวิน ลิว วูน เซียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินพีซีเอส ร่วมกันลงนามสัญญาสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานใน “โครงการสนับสนุนพื้นที่เล่น 3 วัย” (3-Generation Center) ณ สำนักงานมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ประชาอุทิศ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 300,000 บาท เพื่อจัดสร้างสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางทราย ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อปรับสถานที่ให้เป็นศูนย์รวมสำหรับการออกกำลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อนสาธารณะของคนในชุมชน

โครงการสนับสนุนพื้นที่เล่น 3 วัย (3-Generation Center) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาร่างกายให้แก่เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายร่วมกัน โดยมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการพัฒนาร่างกาย ทั้งการเดิน การวิ่ง การเต้นแอโรบิกบริหาร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ สามารถแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามกลุ่มวัยและกลุ่มโรค อีกทั้งยังมีบริการโซนพื้นที่ “มุมสื่อสารรักครอบครัว” ที่เปิดโอกาสให้ พ่อ แม่ เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้สูงอายุ ได้พูดคุยเพื่อปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน สามารถสร้างเสริมกระบวนการให้เกิดความรักความสามัคคีที่ดีให้กับคนในชุมชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางทราย ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนในตำบลบางทรายน้อย เป็นทั้งศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนผู้สูงอายุระดับตำบล โดยมีเขตบริการรับผิดชอบให้กับชุมชน จำนวน 11 หมู่บ้าน เนื่องจากทางโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ให้บริการกับคนในชุมชนจำนวนมากในการรักษา รวมถึงการฟื้นฟูดูแลด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บไข้ จึงมีแนวความคิดที่ว่าการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจะเป็นสิ่งที่สร้างความยั่งยืนในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าการรักษา แต่ยังขาดความพร้อมของอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างเสริมดังกล่าว

“ศุภนิมิตฯ เราทำงานโดยการบูรณาการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและชุมชนในทุกด้านโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งด้านสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพ การปกป้องคุ้มครองเด็ก การสร้างอาชีพเสริมรายได้ น้ำสะอาด รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี โดยทำงานร่วมกับชุมชน องค์กรในพื้นที่ เพราะเราตระหนักดีว่าชุมชนย่อมเข้าใจถึงสภาพความขาดแคลนของตนเองดีที่สุด บ่อยครั้งที่ชุมชนสามารถริเริ่มแนวคิดดีๆ เราพร้อมรับฟัง สนับสนุนเครื่องมือและให้ความรู้ เพื่อส่งมอบความฝันเหล่านั้นให้เป็นจริงได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและครอบครัวในชุมชน” ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง กล่าว

มูลนิธิพีซีเอสเพื่อการพัฒนาสังคมในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 40 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้ประสบภัย ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทั้งร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสาธารณประโยชน์

คุณอัลวิน ลิว วูน เซียง ได้พูดถึงการทำงานของมูลนิธิพีซีเอสว่า “ที่ผ่านมามูลนิธิพีซีเอส ได้ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส และเราทำงานเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ความยั่งยืน (Sustainability Strategy) โดยผสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ รวมทั้งองค์กรการกุศล ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่พีซีเอสได้สืบสานมาอย่างยาวนาน โดยกำเนิดจากความมุ่งมั่นในการทำงานด้านการกุศลและร่วมงานกับชุมชนต่างๆ และช่วยให้พนักงานของพีซีเอส สามารถมีส่วนร่วมกับงานการกุศลอย่างเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมทำงานกับ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศล ในการร่วมกันดำเนินโครงการสนับสนุนพื้นที่เล่น 3 วัย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านบางทราย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ผมในนามของ Sustainability Lead ยินดีอย่างยิ่งที่มูลนิธิพีซีเอส และบริษัท พีซีเอสฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมคุณภาพให้กับเพื่อน พี่ น้อง ที่บ้านบางทราย ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตครั้งนี้”

ด้วยความร่วมมือดังกล่าว สามารถช่วยให้เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และคนในชุมชนพื้นที่บ้านบางทราย ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 11 หมู่บ้าน ประชากรรวม จำนวน 4,550 คน ได้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงอย่างตรงจุดและเป็นเกราะป้องกันโรคภัย เพื่อพัฒนาการเติบโตสมวัยของเด็กๆ รวมถึงคนในชุมชนได้สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืน