กยท. ผนึกกำลัง ส.อ.ท. ในงาน FTI EXPO 2022

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022 : “SHAPING FUTURE INDUSTRIES FOR STRONGER THAILAND ฉากทัศน์ใหม่ อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต เพื่อประเทศไทยที่แข็งแรงกว่าเดิม” จัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

งาน FTI EXPO 2022 เป็นงานจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบรับการใช้ชีวิตในยุค Next Normal จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงศักยภาพ ยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ภายใต้แนวคิด BCG ECONOMY Model สำหรับนิทรรศการในโซน “นวัตกรรมเกษตรไทย สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ Next Normal” จัดโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (บู๊ธ A-103) ซึ่งผู้ชมงานจะได้ชมความก้าวหน้าในภาคเกษตร ระบบการบริหารจัดการเกษตรครบทั้งห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้ำ ต้นกลาง ปลายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ลดภาระสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดแสดง ข้อมูลการปลูกสร้างสวนยางพาราแบบเกษตรผสมผสาน ปลูกยางพันธุ์ดีเป็นพืชหลักและมีการปลูกพืชชนิดต่างๆ หรือเลี้ยงสัตว์ ทำประมงร่วมด้วย เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง ปริมาณ คุณภาพผลผลิตยาง และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารจัดการ Carbon Credit ในพื้นที่สวนยางด้วย