วว.จัดอบรมมาตรฐานการทดสอบ วิจัยพัฒนาระบบราง ให้มาเลเซีย

ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมคณะนักวิชาการ ศทร. ได้เดินทางไปจัดโปรแกรมอบรมด้านมาตรฐานการทดสอบและการวิจัยพัฒนาระบบรางให้แก่หน่วยงานสถาบันวิจัยการก่อสร้างแห่งชาติมาเลเซีย – Construction Research Institute of  Malaysia  (CREAM)  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยการจัดโปรแกรมอบรมในครั้งนี้ ศทร. วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในหัวข้อ ด้านมาตรฐานและการทดสอบชิ้นส่วนงานทางรถไฟ เช่น หมอนคอนกรีตอัดแรง เครื่องยึดเหนี่ยวราง ฯลฯ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วว. และ CREAM ซึ่ง CREAM ต้องการหน่วยงานเชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสังกัดและขยายงานทดสอบให้มากขึ้น รวมทั้งปฏิบัติงานทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล เช่น  ISO 17025 เป็นต้น

โปรแกรมการอบรมดังกล่าว ประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดสอบงานโครงสร้างของ CREAM โดย ดร.อาณัติ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการ    ทสอบหมอนคอนกรีตต่างๆ ทั้งการทดสอบภาคสถิตและพลวัตร อาทิเช่น ISO 22480, BS EN 13230, AREMA  2010, Australian Standard เป็นต้น รวมทั้งทฤษฎีของการออกแบบหมอนคอนกรีตเบื้องต้น ซึ่งหัวข้อการบรรยายได้รับความสนใจจากคณะวิศวกรและช่างเทคนิคจาก CREAM เป็นอย่างมาก รวมทั้งมีคำถามและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดช่วงการบรรยาย ในส่วนภาคปฏิบัติการคณะนักวิชาการ ศทร.วว. ได้ถ่ายทอดเทคนิคการติดตั้ง การจัดวาง การตรวจสอบ และขั้นตอนการทำงานทดสอบต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ CREAM สามารถจัดทำขั้นตอนการทำงาน หรือ Work instruction สำหรับการทดสอบได้ต่อไป

 

อนึ่ง  ศทร.วว. และ CREAM ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565  โดยมีขอบเขตความร่วมมือ 5 ด้าน  ดังนี้ 1) การพัฒนามาตรฐานการรถไฟ เช่น ร่วมแบ่งปัน พัฒนาและร่างมาตรฐานการรถไฟในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค 2) การส่งเสริมอุตสาหกรรมรถไฟ เช่น การก่อสร้างหรือการดำเนินงานและการบำรุงรักษา 3) การสร้างขีดความสามารถในการทดสอบและรับรองวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบุคลากรทางรถไฟ  4) การวิจัยและพัฒนาระบบการขนส่งทางราง เช่น เทคโนโลยีการตรวจสอบและติดตาม การบำรุงรักษาสมัยใหม่ วัสดุที่เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ เป็นต้น และ 5) การพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบขนส่งทางราง เช่น co-degree/non-degree/ up-skill/re-skill หรือฝึกอบรมวิชาชีพ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระบบราง เป็นต้น ดังนั้นการจัดโปรแกรมอบรมครั้งนี้ ของ ศทร.วว. นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบราง ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมกันผลักดันระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมรางให้มีความยั่งยืนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  วว. ได้ที่  โทร. 02-577-9000, 02-577-9143 ต่อ 201 และ 304  E-mail : [email protected]  https://www.tistr.or.th/rttc/  Facebook Page : https://www.facebook.com/RTTC.TISTR