เฉลิมชัย มอบ ส.ป.ก. 4-01 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รมว.กษ.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน เปิด” โครงการมหกรรมผลไม้และของดีป่าละอู ประจำปี 2565”และมอบ ส.ป.ก. 4-01 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เป็นประธานในพิธีเปิด ” มหกรรมผลไม้และของดีป่าละอู ประจำปี 2565” และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน แก่เกษตรกร จำนวน 45 ราย

โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอำนาจ เขม่นกิจ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดงาน  นายธนนท์ ธรรมรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โอกาสนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน (รมว.กษ.) ได้มอบต้นพันธุ์ทุเรียนให้กับเกษตรกร จำนวน 20 ราย มอบใบประกาศนียบัตร QR Traces ต้นแบบให้กับเกษตรกร จำนวน 10 ราย และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน แก่เกษตรกร จำนวน 45 ราย และเยี่ยมชมสินค้า OTOP ของกลุ่มแม่บ้านผ้าฝ้ายทอมือ โดย บรรยากาศภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ และผลงานต่างๆ รวมถึงผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มาออกร้านจำหน่าย อีกด้วย

ทั้งนี้ รมว.กษ. ได้ให้กำลังใจกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(เอกสาร ส.ป.ก.4-01) เพื่อให้เกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาอาชีพเกษตรกร การรับรองมาตรฐานสินค้าปลอดภัย การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และด้านการตลาด ทำให้เกษตรกร อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินสืบไป