ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ชลบุรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เลขาธิการ ส.ป.ก. และผู้บริหาร ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล แปลงที่ดินคทช.หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล แปลงที่ดิน คทช.หนองใหญ่ ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และพี่น้องเกษตรกร คทช.หนองใหญ่ ให้การต้อนรับ นายวิชัย อนันเทพา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ปลัด กษ. ได้มอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ พร้อมกับมอบพันธุ์กระท่อม และปลูกต้นไม้เพื่อสร้างป่าและธนาคารอาหารชุมชน

ต่อมา ปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.ป.ก. เยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน ของ นายเดชา และ นางบุญช่วย พรหมพันธ์ใจ โดยท่านปลัด กษ. และเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่เกษตรกร ผู้ซึ่งได้พัฒนาอาชีพ องค์ความรู้ จวบจนประสบความสำเร็จในอาชีพตลอดไป