นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอบรมวิทยากรพลเมืองคุณภาพเพื่อรวมพลังสร้างสังคม

นายนำชัย ปานโต นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรพลเมืองคุณภาพแก่โฆษกกระทรวงประจำมหาวิทยาลัย และผู้นำนักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ