ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมใจพัฒนาประเทศชาติ

นายนำชัย ปานโต นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายณพวีร์ มณีวงษ์ อุปนายกองค์การนักศึกษาศูนย์นนทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Seed Project ปี 2 เรื่อง “การสร้างผู้นำยุคใหม่ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์” ในพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เพื่อสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาสังคม และสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีความเข้าใจต่อสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง จัดโดย มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ร่วมกับ วุฒิสภาศึกษา ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ