มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามความร่วมมือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 13 คณะ กับบริษัท Mitutoyo (Thailand) Co.,Ltd. และพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีมาตรวิทยาชั้นสูง เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาการงานวิจัย รวมถึงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและการให้บริการวิชาการ ด้านมาตรวิทยามิติขั้นสูง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น