ส.ป.ก. ร่วมงานสีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 14 เทิดไท้บรมราชินีนาถ

ส.ป.ก. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ งาน “สีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 14 เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา”

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการ งาน “สีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 14 เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันที่ 12 สิงหาคม 2565  โดยมี นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ นางปาริชาติ แก้วนิล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม นางสาวจิรนันท์ เสนานุช นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ฯ  ณ สวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคี 25 องค์กร ได้ดำเนินการสนองแนวพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯในระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565 นี้ภายในงาน ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  อาทิ กิจกรรมแสดงนิทรรศการและผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รวม 11 หน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อเผยแพร่ภารกิจงานตามแนวพระราชดำริที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมดำเนินการ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้เยี่ยมชมผลงานในพระมหากรุณาธิคุณ  และนัอมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับการจัดนิทรรศการด้านการเกษตร แบ่งออกเป็น นิทรรศการด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดิน และการปฏิรูปที่ดิน โดยจัดแสดงนิทรรศการแบบป่ามีชีวิต (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) การแสดงหุ่นจำลองฝายต้นน้ำ ลำธาร นิทรรศการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง และนิทรรศการหัตถศิลป์ สืบสาน พระราชปณิธานพระพันปีหลวง ฯลฯ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   กิจกรรมการละเล่น เกมส์ตอบคำถาม การใหัความรู้ด้านบัญชี พร้อมมอบของรางวัลต่างๆและการจำหน่ายสินค้าเกษตร ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร่วมสมทบทุนบริจาคเงิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในส่วนของโค กระบือ ที่ไถ่ชีวิต จะนำไปเป็นพ่อพันธ์และแม่พันธุ์ และนำลูกที่ได้ไปส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรต่อไป