ผลงานวิจัยการรักษาโรคลัมปี สกินของกรมปศุสัตว์คว้ารางวัล BRONZE AWARD งาน Thailand Research Expo 2022

“ปศุสัตว์ปลุกไฟวงการวิจัยกรม คว้ารางวัล BRONZE AWARD งาน Thailand Research Expo 2022 ด้วยผลงานการรักษาโรคลัมปี สกิน ด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันระบบแลคโตเพอร์ออกซิเดส”

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มุ่งพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อยอดในด้านช่วยเหลือเกษตรกรมาโดยตลอด ซึ่งผลงาน “การรักษาโรคลัมปีสกินด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันระบบ แลคโตเพอร์ออกซิเดส” ของกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล Bronze Award  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ถือเป็นข่าวดีทั้งแก่วงการวิจัยกรมปศุสัตว์และพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ จะได้นำไปขยายผลในการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคลัมปี สกินต่อไป

ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ เวที Highlight Stage ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ กรมปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในกลุ่มเรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงการพัฒนาพื้นที่ จำนวน 6 ผลงาน และได้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 2 ผลงาน

ประกอบด้วย ผลงานที่ 1 การรักษาโรคลัมปี สกิน ด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันระบบแลคโตเพอร์ออกซิเดส โดย นายสัตวแพทย์วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ และผลงานที่ 2 การผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับป้องกันโรคลัมปี สกิน โดย สพ.ญ.สาริศา เวียงชนก

ในปีนี้ วช. ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ สำหรับรางวัล Bronze award ในผลงาน “การรักษาโรคลัมปี สกิน ด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันระบบแลคโตเพอร์ออกซิเดส” เป็นประโยชน์อย่างมากแก่พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ แก้ปัญหาการป่วยจากโรคลัมปี สกิน

โดยสารกระตุ้นภูมินี้มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคที่อยู่ในสารคัดหลั่ง เช่น น้ำนม น้ำลาย น้ำตา เยื่อเมือกต่างๆ ในร่างกาย สามารถนำไปใช้ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันรักษาโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเต้านมอักเสบ และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ลดความรุนแรง ลดการอักเสบ และลดความสูญเสียจากผลกระทบของโรคได้เป็นอย่างมาก

อธิบดีกรมปศุสัตว์  แสดงความยินดีแก่ผลงานที่ได้รับรางวัล และขอให้นักวิจัยกรมปศุสัตว์ร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้และส่งต่อผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่างๆ เชื่อมั่นว่าพลังแห่งการขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้วยกลไกการเผยแพร่และขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากการวิจัย มีส่วนผลักดันให้เกิดการขยายผลองค์ความรู้ต่อยอดงานวิจัย เพื่อการพัฒนาวงการปศุสัตว์ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมค้นหาได้ที่ www.dld.go.th หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 หรือ application DLD 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง