ปล่อยแหนแดง ทดแทนปุ๋ยเคมี

เมื่อเร็วๆ นี้ นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปล่อยแหนแดงลงในแปลงเพาะขยายของสำนักงาน เปรียบเทียบระหว่างพันธุ์อะซอลล่า ไมโครฟินล่า (Azolla microphlla) ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และพันธุ์อะซอลล่า ฟินนาต้า (Azolla pinnata) ซึ่งได้รับสนับสนุนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เพื่อสาธิตให้เกษตรกรในอำเภอได้ศึกษาและนำไปขยาย ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ซึ่งมีราคาแพงอยู่ในขณะนี้ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภค