มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบูรณาการสู่ความยั่งยืน

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จัดกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวของอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการนำกิจกรรมโยคะผสานกายใจจิต ซึ่งสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและธรรมชาติในพื้นที่ ทำให้เกิดคุณค่าและความหลากหลายในการท่องเที่ยวมากขึ้น และเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ Greenspace Living น้ำตกท่าแพ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณรุจิรา อาทิเวช วิทยากร กล่าวว่า การเล่นโยคะเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ช่วยสร้างความสมดุลของร่างกายและจิตใจ และจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียว การฝึกโยคะเป็นกระบวนการสำหรับฝึกกาย ฝึกการหายใจ และฝึกจิตให้มีความจดจ่อกับเรื่องลมหายใจเข้าออก อันจะนำไปสู่การมีสมาธิที่ดีขึ้น ในแง่ปฏิบัติต้องรวมสามอย่างเข้าด้วยกัน คือ การเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ การประสานลมหายใจเข้าออกกับการเคลื่อนไหว และมีจิตสงบนิ่งในขณะที่เคลื่อนไหว และทุกครั้งที่สอน ทำให้ตนเองมีความสุข อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพดี

คุณอารยา สาระคุณ ผู้ประกอบการ กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการมอบโอกาส นักท่องเที่ยว ในการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ ผ่านการมีส่วนร่วมในการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ เป็นการท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงของชุมชน โดยได้มีส่วนร่วมลงทำกิจกรรมกับชุมชนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนทำให้สัมผัสและเข้าถึงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ พร้อมที่จะร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวของอำเภอช้างกลาง ด้วยกิจกรรมโยคะผสานกายใจจิต ซึ่งสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและธรรมชาติในพื้นที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อให้นักท่องเที่ยวและเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวรับรู้ว่ามีกิจกรรมโยคะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและสามารถนำมาใช้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยว ทำให้เกิดคุณค่าและความหลากหลายในการท่องเที่ยวมากขึ้น