ส.ป.ก. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พุทธศักราช 2565

วันอาทิตยที่ 4 กันยายน 2565 ส.ป.ก. ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พุทธศักราช 2565 โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พุทธศักราช 2565พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีพ.ศ.2565 รวม 79 ราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยเริ่มด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้น เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เพื่อเชิดชูเกียรติการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดี มอบเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง