กรมส่งเสริมการเกษตร คัดเลือก คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ สมัยที่ 4

เกษตรกรเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ได้เฮ กรมส่งเสริมการเกษตร คัดเลือกเรียบร้อย คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ สมัยที่ 4 ศพก. สายชล จันทร์วิไร นั่งเป็นประธาน ส่วนประธานแปลงใหญ่ สมเกียรติ ทองพันธ์ ลั่นผนึกกำลังพัฒนาภาคเกษตรตามพันธกิจทั้งพึ่งพาตนเอง ศูนย์กลางบูรณาการ คิดค้นนวัตกรรม และสร้างทายาทเกษตรกร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับประเทศ สมัยที่ 4 โดยคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ประกอบด้วย นายสายชล จันทร์วิไร ประธานกรรมการฯ นายปัญญา แก้วทอง รองประธานฯ นายสุมาตร อินทรมณี รองประธานฯ นายประทิน อ่อนน้อย รองประธานฯ นายอธิภัทร ศรีวิเศษ รองประธานฯ นายสมชาติ วรรณคำ รองประธานฯ นายประมาณ สว่างญาติ เหรัญญิก นายเชิดชัย จิณะแสน เลขานุการฯ และนายสุชาติ เสน่หา ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ส่วนคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ทองพันธ์ ประธานกรรมการฯ นายวุฒิไกร ไทยประยูร รองประธานฯ นายเกียรติศักดิ์ กายสุต รองประธานฯ นายขวัญเรือน ศรีสวัสดิ์ รองประธานฯ นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ เลขานุการฯ นายชัยศรี กีฬา เหรัญญิก นายธวัช อุทัย ผู้ช่วยเหรัญญิก นายสุเชษ ทองมาก ประชาสัมพันธ์ และนายพรชัย บัวประดิษฐ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด มีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึง 18 ตุลาคม 2569“สำหรับนโยบายการทำงานของ ศพก. และแปลงใหญ่ คณะกรรมการได้มีการแถลงนโยบาย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นตามพันธกิจ คือ การส่งเสริมให้ ศพก. และแปลงใหญ่ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีเทคนิคทักษะการเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงเป็นศูนย์กลางบูรณาการ เชื่อมโยงกับเครือข่ายครอบคลุมหน่วยงานทุกมิติ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทั้งคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทั้งสร้างทายาทให้สืบทอดอาชีพทางการเกษตรสู่ความยั่งยืน และจัดทำแผนโครงการงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจดังกล่าว จึงมีข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศพก .และแปลงใหญ่ ภายใต้ 5 แนวทางสำคัญ คือ หนึ่ง ผนึกกำลังเพื่อความสมัครสมานสามัคคี ให้มีทิศทางการดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน พบปะสังสรรค์ร่วมกันในบางโอกาส สอง สร้างกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคการเกษตร และสาธารณประโยชน์ทั่วไป สาม สร้างการรับรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการ การบูรณาการ ภาครัฐ และประชาชนร่วมกัน สี่ ส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมกัน ยกระดับเชื่อมโยงกันให้มีศักยภาพ เป็นผู้ประกอบการให้มีสินค้าหรือกิจกรรมหลักที่ขึ้นชื่อ ศพก. และแปลงใหญ่ ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด“สำหรับการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานฯ ศพก. และแปลงใหญ่ จะมีการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประสานขอความร่วมมือไปที่นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ใช้งบด้านบริการสังคมบางส่วนมาช่วยทำระบบประกันภัยหมู่ให้กับ ประธาน ศพก.และแปลงใหญ่ ทั่วประเทศ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ขณะเดียวกัน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้กล่าวถึงบทบาทของคณะกรรมการ ศพก. และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ต่อการสนับสนุนส่งเสริม และประสานงานกระทรวงหรือหน่วยงานด้าน BCG Model หรือโครงการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy – Circular Economy – Green Economy) ว่า ทางศพก. และแปลงใหญ่ จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบูรณาการในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะระดับอำเภอที่ตั้ง ศพก. เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่สังกัดของ ศพก. และแปลงใหญ่ระดับอำเภอ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนของทรัพยากร ความเสถียรภาพทางสังคม ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ให้ภาคการเกษตรของประเทศไทย สู่ 3 สูง ได้แก่ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐนำบุคลากรและงบประมาณลงไปดำเนินงานกับ ศพก. และแปลงใหญ่ในพื้นที่


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354