คณะครุศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสอนแบบ STEAM ที่บูรณาการด้วยการสอนแบบ Project based Learning และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ” โดยมี นายนิพนธ์ พรหมเมศร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์จากสถานศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว เข้าร่วมโครงการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการจัดการศึกษาที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา แล้วนำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสอนแบบ STEAM ที่บูรณาการด้วยการสอนแบบ Project based Learning รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ได้มีอาชีพระหว่างเรียน รวมทั้งเป็นการสะสมหน่วยการเรียนรู้ สำหรับนำไปเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ในรายวิชาชีพจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ไปยังหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา