มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) จัดอบรมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้านกฎจราจรและอัคคีภัย ส่งเสริมการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีกล่าวเปิด พร้อมด้วย นางพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎจราจร วิทยากรโดย ดาบตำรวจ โรมฤทธิ์ ชนะกาญจน์  และ ร้อยตำรวจเอก ธานิฐศร ธรรมจิตร์ จากสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และวิทยากรบรรยายความรู้ความเข้าใจด้านอัคคีภัย โดย นายทนงศักดิ์ บุญทรง นายธีระยุทธ ไตรสนาคม นายประเทือง จันทร์ชู นายจุฬา คลังทรัพย์ นายเขมทัต มณีฉาย เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในความปลอดภัยด้านกฎจราจรและการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย เป็นการวางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัยในเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนและวินัยจราจร