ไทยออยล์ ขยายผล Circular Economy ผ่านโครงการ ไทยออยล์สร้างเยาวชนรักษ์โลก

กลุ่มไทยออยล์ ชูโครงการ TOP CE (Circular Economy) WE GO ต่อยอดองค์ความรู้ตามหลักการ 3Rs ประกอบด้วย การลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) การนำทรัพยากรมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วมาแปรรูป (Recycle) ผสมผสานความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงานกลุ่มไทยออยล์ในการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมขยายการสร้างจิตสำนึก Circular Economy สู่เยาวชนรอบโรงกลั่น

คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทย  ออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากกระแส Circular Economy ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืน (Sustainability) และกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้ กลุ่มไทยออยล์จึงได้นำแนวทาง Circular Economy มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจผ่านโครงการ TOP CE  WE GO โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการน้ำ (Water and Wastewater Management) โดยการประหยัดการใช้น้ำทั้งในพื้นที่กระบวนการผลิตของโรงกลั่น และการใช้งานในสำนักงาน และการนำน้ำทิ้งซึ่งได้รับการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการตามหลักการ 3Rs 2) การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) โดยการลดการใช้พลังงานทั้งในกระบวนการ (Process) และสำนักงาน เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นชนิด LED เป็นต้น 3) แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Label Focus) โดยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฉลากเขียว และ  4) การนำของเสียหรือของเหลือใช้กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ (Opportunity for Upcycling) การบริหารจัดการของเสียรวมถึงการนำขยะเข้าสู่การ Upcycling เช่น คัดแยกขวดพลาสติกเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานต่อไป เป็นต้น”

คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์

ทั้งนี้ ไทยออยล์ได้ตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลด้าน Circular Economy โดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อ “CE Integration Team” โดยทำหน้าที่ กำหนดทิศทางนโยบาย กรอบการทำงาน แผนงาน และตัวชี้วัด ตลอดจนติดตามและขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ตามแผนงาน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานภายในองค์กร และมีแผนจะขยายไปสู่ชุมชนรอบโรงกลั่นและประชาชนทั่วไปด้วย

“กลุ่มไทยออยล์ได้ริเริ่มโครงการนำร่อง ไทยออยล์ สร้างเยาวชนรักษ์โลก (Thaioil CE School Model) ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้และตระหนักในเรื่องการจัดการของเสียต้นทางให้กับเยาวชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ คือ การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง สร้างองค์ความรู้เรื่องประเภทของถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะต้นทาง และปลายทางการจัดการขยะแต่ละประเภท กระบวนการหมักปุ๋ย โดยใช้เศษอาหารเหลือทิ้ง เศษใบไม้แห้ง และปุ๋ยคอก ซึ่งเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมักอินทรีย์ ใช้สำหรับพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียน รวมทั้งการรีไซเคิลน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว องค์ความรู้เรื่องการจัดการน้ำมันพืชที่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง กระบวนการรีไซเคิลน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเพื่อนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลสำหรับใช้กับยานพาหนะในการขนส่ง รวมถึงการจัดทำบันทึกการรับฝากขยะและรายได้จากการจำหน่ายขยะ เพื่อนำเงินรายได้ฝากเข้าบัญชีของนักเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารขยะด้วย โดยในปีนี้ได้เริ่มดำเนินการโครงการนำร่องกับโรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบโรงกลั่นไทยออยล์ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านชากยายจีน และโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสากลุ่มไทยออยล์ ได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Circular Economy ให้กับโรงเรียนและเยาวชน ให้สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย คุณวิโรจน์ กล่าวเสริม