เครือข่าย TNDR ร่วมกับ UNDRR อบรม “ก่อร่างสร้างเมืองรีซิเลียนซ์”

เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย หรือ TNDR (Thai Network for Disaster Resilience) ร่วมกับ สำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการหัวข้อ “ท้องถิ่นกับการบริหารจัดการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และ Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) ณ ห้องบอลรูมชั้น 3 โรงแรม รอยัลออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพ ได้รับเกียรติเปิดโครงการโดย Ms. Lovita Ramguttee, Deputy Resident Representative of UNDP Thailand และ Mr. Marco Tascano Rivalta, Chief of the Reginal Office for Asia and the Pacific, UNDRR และมี Keynote Speaker คือ ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานเครือข่าย TNDR นำเสนอประเด็น “บทบาทของสถาบันการศึกษาและการสร้างรีซิเลียนซ์”

สำหรับการฝึกอบรมมีวิทยากรหลัก 2 ท่านจาก UNDRR ได้แก่ ดร.มุทริกา พฤกษาพงษ์ (เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันฝึกอบรมด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ) และ คุณสุนิสา สุดรัก (เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ) โครงการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องการสร้าง Resilience ของท้องถิ่น โดยเฉพาะการวางแผนบริหารจัดการและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคี พร้อมแนะนำ MCR2030 แนวคิดและเครื่องมือสำหรับการก่อร่างสร้างเมืองรีซิเลียนซ์ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 45 ท่าน ได้แก่ ตัวแทนเครือข่ายมหาวิทยาลัย 17 แห่งของ TNDR, ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.), ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือ SDGs Localization ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) และนอกจากนี้ โครงการยังมุ่งหวังให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยและภาคีการทำงานต่างๆ ของ TNDR มีองค์ความรู้และเครื่องมือที่จะเข้าไปมีบทบาทสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นของประเทศไทยสามารถก่อร่างสร้างเมืองรีซิเลียนซ์หรือเมืองที่มีความปลอดภัย มีภูมิต้านทาน มีความพร้อมต่อการรับมือภัยพิบัติ และพัฒนาก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน