“ไส้อั่วปลาแรด” เสริมทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา นอกจากเรียนรู้ในด้านวิชาการ ทั้งทฤษฎีปฏิบัติแล้ว ยังมีการเสริมทักษะวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเป็นวิชาชีพในอนาคตได้ โดยเฉพาะการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ ในรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ซึ่งจะมีการนำสัตว์น้ำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า โดยเฉพาะปลาแรด ซึ่งเลี้ยงโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ กล่าวต่อว่า ปลาแรดเป็นปลาน้ำจืดหากเลี้ยงไว้นานเกิน 1 ปี
จะมีขนาดใหญ่ เนื้อแน่น เหมาะกับการนำเนื้อปลามาแปรรูป ตนเองจึงได้พัฒนาสูตร เป็น “ไส้อั่วปลาแรด”ซึ่งจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีไขมันต่ำ โปรตีนสูง ย่อยง่าย มีสารต้านอนุมูลอิสระจากเครื่องเทศสมุนไพรเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเริ่มจากฝึกทักษะให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์ วางแผนการผลิต ดำเนินการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ คำนวณต้นทุนการผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีทักษะในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

สนใจสอบถามได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ 081-922-0994 อีเมล [email protected]