วช. ร่วมจุดประกายเยาวชนขับเคลื่อนประเทศด้วย Soft Power ในงาน Youth In Charge Day

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมกิจกรรม “Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power” ในงาน Youth In Charge Day จัดโดย บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยภายในงานฯ จัดให้มีเวทีเสวนาวงผู้ใหญ่ ในหัวข้อ “เยาวชนจะร่วมขับเคลื่อน Soft Power ได้อย่างไร”

โดยมี ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา, ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA), ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นางสาวเอริกา เมษิน ทรีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Youth In Charge ร่วมเสวนา เพื่อร่วมจุดประกายให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในขับเคลื่อน Soft Power ในการพัฒนาประเทศ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะมิติทางด้านสังคมที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ การศึกษาวิจัยในมิติทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ จะก่อให้เกิดนวัตกรรมมิติใหม่ที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และต่อยอดการเป็น Soft Power ของทุนวัฒนธรรมสู่สากล

ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ที่ผ่านมา วช. ได้สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ที่เน้นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น โครงการเยาวชนขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Youth In Charge, BCG In Action) สร้างโมเดลต้นแบบของ ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติมเต็มศักยภาพและพัฒนาความเป็นผู้นำของเยาวชน ที่เปิดโลกนอกสถาบันการศึกษาให้เยาวชนได้เรียนรู้และทำงานร่วมกับภาคีจากทุกภาคส่วน รวมไปถึงเยาวชนด้วยกัน

นอกจากนี้ วช. ยังได้สนับสนุนส่งเสริมบทบาทเยาวชนไทยในเวทีโลก อาทิ การนำเยาวชนนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปประกวดในเวทีนานาชาติ หรือในเวทีเอเปค (Youth APEC) ภายใต้แนวคิด Amplify Your Voices, Amplify Your Ideas, Amplify Your Impact ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความเป็นผู้นำของเยาวชนที่จะเป็นต้นแบบของการสร้างสังคมแห่งโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของเยาวชนในบริบทโลก (Global Context) โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการมีทัศนคติสากล (Global Mindset) เพื่อเตรียมพร้อมให้เยาวชนไทยมีความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) อย่างสมบูรณ์

สำหรับกิจกรรม Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power ของแพลตฟอร์ม Youth In Charge จัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ กระบวนการทำงาน และพัฒนาโครงการที่เชื่อมโยงกับ Soft Power ของประเทศไทยในด้านที่เยาวชนสนใจ ในการขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศหรือของภูมิภาคอย่างจริงจังในอนาคต โดยแพลตฟอร์ม Youth In Charge ได้สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติมเต็ม ศักยภาพและพัฒนาความเป็นผู้นำของเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เยาวชนได้ค้นพบถึงศักยภาพที่หลากหลายและเห็นถึงโอกาสที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป