ซีพีเอฟ ร่วมงาน “The ICVS 2022” โชว์แนวคิดขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45 (The International Conference on Veterinary Science 2022) หรือ “The ICVS 2022” พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมบูธของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรของประเทศไทยและของโลก ชูแนวคิด CPF Smart Process นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยยกระดับกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่ ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มุ่งขับเคลื่อนสู่เป้าหมายลดคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net-Zero)

นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทได้จัดบูธแสดงการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาช่วยลดการใช้ทรัพยากร และสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยทางอาหาร ยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทยสู่สากล ภายใต้กระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่น การใช้ระบบเอไอ และออโตเมชัน (AI & AUTOMATION) ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ในรูปแบบ “SMART FEED MILL” นวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์และระบบฟาร์มป้องกันโรค ในรูปแบบ “SMART FARM” การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ “SMART FACTORY” ตามแนวทางระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน BIO-CIRCULAR GREEN ECONOMY ของประเทศ

“ระบบฟาร์มอัจฉริยะ นับเป็นหัวใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์ม มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งช่วยลดต้นทุนและร่วมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม” นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ กล่าว