ศึกษาดูงาน GAP และการผลิตลำไยนอกฤดู

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน นายเกตชัย มานะ ประธาน ศพก. และ นายเกษม ดาวดึงษ์ ประธานแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพตำบลบ้านมาง ให้การต้อนรับเกษตรกรจากตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา ที่มาศึกษาดูงาน GAP และการผลิตลำไยนอกฤดู ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านหล่ายทุ่ง ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และสวนนายนิคม จันทร์แดง บ้านบ่อตอง ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้