มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช ยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร Zhejiang Wanli University และคณะ ในความร่วมมือเชื่อมโยงด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เข้าร่วมเพื่อร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนพัฒนาด้านการศึกษา

โดย หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการประสานจาก The Business School of Zhejiang Wanli University (ZWU), Ningbo, Zhejiang ต้องการแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนโครงสร้าง และการพัฒนา ระบบนิเวศอุตสาหกรรม e-commerce ข้ามแดน บนความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน ภายใต้กรอบการค้าเสรี RCEP

การเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชื่อมโยงด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน การพัฒนายกระดับการศึกษา งานวิจัย และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างมหาวิทยาลัยและประชาชนต่อไป