มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมโครงการ ปลูกฝังค่านิยมวิถีพุทธ

อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอขนอม ในการจัดโครงการปลูกฝังค่านิยมวิถีพุทธ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ปฏิบัติบูชา ตามรอยพระสัมมาฯ สู่นครบวรสุข” พร้อมได้รับเมตตาจาก พระครูสุนทรพจนบัณฑิต รศ.ดร.เจ้าคณะอำเภอขนอม เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเทศนาธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน คณะครู นักเรียนโรงเรียนในอำเภอขนอม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการ ณ วัดเจดีย์หลวง หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช