ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนางานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประธานคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมกันวางแผนและพัฒนางานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยมีคณะกรรมการจากภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สื่อมวลชน และประชาสัมพันธ์จังหวัด 3 จังหวัด เข้าประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet