มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ นำโดย ผศ.อภิญญา วณิชพันธ์ รศ.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.อวยพร วงศ์กูล และ นางสาวเกวลี ชัยชาญ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย และ นายศุภสิทธิ์ จำปาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสด@ผึ้งโพรงไทยบ้านด่านช้าง อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสบู่สมุนไพรบ้านควนชก อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทรัพยากรพื้นถิ่น

มทร.ศรีวิชัย ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว จึงมีการลงพื้นที่และร่วมวางแผน กำหนดประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนและส่งเสริมการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชท้องถิ่น เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มทร.ศรีวิชัย และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.)