ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือ Asia Centre องค์กรที่ปรึกษาพิเศษ the UN ECOSOC

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Asia Centre องค์กรที่ปรึกษาพิเศษ the UN ECOSOC ในการพัฒนา Thai Master Trainers ภายใต้ ASEAN Digital Literacy Programme โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ ซึ่งสนับสนุนโดย Google และ Asean Foundation ณ สำนักงาน Asia Centre ประเทศไทย