สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค เชิญชวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายต่อทะเบียน เพื่อดำเนินกิจการต่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ม.ค. 2566

นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายทั่วประเทศ ที่ประสงค์จะดำเนินกิจการต่อให้เร่งลงทะเบียนภายใน 30 วัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 โดยสามารถยื่นแบบคำขอดำเนินกิจการต่อ หรือ สวช.03 ได้ที่สำนักงานทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนนั้น ๆ พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2) เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ช.3) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นแบบ หนังสือมอบอำนาจทำการแทน บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ช. 3 สูญหาย) ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก แผนประกอบการ และผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ หากวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใด ไม่มาแจ้งความประสงค์จะดำเนินกิจการเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน เบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอจะมีหนังสือแจ้งเตือนให้วิสาหกิจชุมชนมาดำเนินการต่อทะเบียน หากไม่มาดำเนินการภายใน 15 วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งเตือน กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ในฐานะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จะเพิกถอนชื่อวิสาหกิจชุมชนออกจากทะเบียนทันที หรือวิสาหกิจชุมชนใดที่มิได้ดำเนินกิจการแล้วสามารถมายื่นแบบคำร้องขอยกเลิกทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้เพื่อไม่ให้มีชื่อคงค้างอยู่ในระบบ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย เพื่อนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การแข่งขันทางการค้าในอนาคต