มทร.สุวรรณภูมิ จัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 6

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของชาติ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกในเรื่องมารยาทไทย มีคุณธรรมสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนประพฤติปฏิบัติมารยาทไทยจนเป็นลักษณะนิสัยคุณสมบัติผู้เข้าประกวดเป็นประเภททีม ทีมละ 4 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับอุดมศึกษา โดยในการประกวดครั้งนี้ มีตัวแทนสถาบันการศึกษาทั้ง 2 ระดับเข้าร่วมชิงถ้วยพระราชทานกว่า 75 ทีม รวมผู้เข้าร่วมประกวดและร่วมชมกว่า 500 คน ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรองและป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ในการจัดพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ท่านศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา เข้าร่วมด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เป็นครั้งที่ 6 ในการที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการประกวดมารยาทไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนงมาโดยตลอด นับเป็นความปลื้มปิติต่อผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมประกวด ตลอดจนพสกนิกรที่เข้าร่วมชม ซึ่งคณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานและขอพระราชทานถ้วยรางวัล เป็นไปตามพันธกิจที่สำคัญของคณะศิลปศาสตร์ คือการทำบุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมารยาทไทยเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า
ควรแก่การรักษาและปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนที่ได้รับการสืบทอดมา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด ในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้จัดงานตลอดจนผู้เข้าประกวดทุกคน