มทร.ศรีวิชัย ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงานสร้างสัมพันธ์เครือข่าย และพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ การเข้าศึกษาดูงาน สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) ได้ดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แผนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย อันเป็นการสนับสนุนความ เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา โดยมีการประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดเป้าประสงค์ ขับเคลื่อนหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนั้น

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชื่อมโยงด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อส่งเสริมภารกิจทางมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนายกระดับการศึกษา งานวิจัย และความร่วมมือด้านต่างๆ อีกทั้งตระหนักถึงความสําคัญ ในการพัฒนาการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านบริหาร ด้านความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และยกระดับพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต