สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชม โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก

นางสาววารุณี แก้วสอาด ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมคณะจากโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) จำนวน 50 ท่าน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัย โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ทั้งอาหารพร้อมรับประทานแบบแช่เย็นและแช่แข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไส้กรอกซีพี ที่ใส่ใจตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยผลิตอาหารได้มาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นายณฤกษ์ มางเขียว ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจอาหารสำเร็จรูป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมให้การต้อนรับ