ม.เกษตร มอบรางวัล “KU Smart Entrepreneur Award” ให้ร้านค้านิสิตในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 กว่า 50 ร้านค้า

การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 3 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของงานให้กับนิสิต เพื่อออกบูธร้านค้าในโซนนิสิต จากนโยบายของ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ต้องการให้นิสิตออกนอกห้องเรียนเพื่อมาเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการจริงในงานเกษตรแฟร์ ซึ่งเป็นห้องเรียนภาคสนาม หรือ Kasetfair Learning Platform โดยได้มีการติดอาวุธทางปัญญาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นิสิตที่มาออกบูธร้านค้า เพื่อการพัฒนาคุณภาพร้านค้านิสิต ฝึกฝนทักษะผู้ประกอบการ การให้บริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริหารจัดการร้านค้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการ “KU Smart Entrepreneur” เมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2566 ณ ชั้น 4 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มก. โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการรวม 919 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตที่มาร่วมออกบูธร้านค้างานเกษตรแฟร์ ในหัวข้อต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ได้แก่

“การจัดการบัญชีต้นทุนฉบับ Minimal” โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (ดร.สุวพร ผาสุก), “กลยุทธ์ออกร้านในงานเกษตรแฟร์” โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร (ผศ.ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา), “ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก โดนใจผู้บริโภค” โดย ดร.ภูฤทธิ์ เงินชัย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ “การประยุกต์ใช้ SDGs กับร้านค้านิสิต” โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร (รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์)

ซึ่งในงานเกษตรแฟร์ปีนี้ ยังได้จัดให้มีการประกวดร้านค้านิสิตในเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อ Smart Entrepreneur Award” ทั้งหมด 3 ด้าน และมีจำนวนร้านค้านิสิตที่ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. ด้านการตลาดสร้างสรรค์ : การทำ Green Marketing เช่น การรณรงค์ลดใช้ Single Use Plastic โดยมีร้านค้านิสิตที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม (5 ดาว) ประเภทสโมสรนิสิต จำนวน 2 ร้าน ประเภทร้านค้านิสิต จำนวน 8 ร้าน, รางวัลดีมาก (4 ดาว) ประเภทร้านค้านิสิต จำนวน 6 ร้าน และรางวัลดี (3 ดาว) ประเภทร้านค้านิสิต จำนวน 5 ร้าน
  2. 2. ด้านการส่งเสริม SDGs : มีการจัดการด้านสุขาภิบาลที่ดี มีการจัดการขยะ เศษอาหาร และน้ำเสีย ดูแลจุดล้างภาชนะให้สะอาด โดยมีร้านค้านิสิตที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม (5 ดาว) ประเภทสโมสรนิสิต จำนวน 2 ร้าน ประเภทร้านค้านิสิต จำนวน 5 ร้าน, รางวัลดีมาก (4 ดาว) ประเภทร้านค้านิสิต จำนวน 6 ร้าน และรางวัลดี (3 ดาว) ประเภทร้านค้านิสิต จำนวน 3 ร้าน
  3. 3. ด้านProducts สร้างสรรค์ : ผลิตภัณฑ์และการบริการสร้างสรรค์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ลดการเกิดขยะ โดยมีร้านค้านิสิตที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม (5 ดาว) ประเภทสโมสรนิสิต จำนวน 3 ร้าน ประเภทร้านค้านิสิต จำนวน 7 ร้าน, รางวัลดีมาก (4 ดาว) ประเภทร้านค้านิสิต จำนวน 6 ร้าน และรางวัลดี (3 ดาว) ประเภทร้านค้านิสิต จำนวน 4 ร้าน

ทั้งนี้มีร้านค้าสโมสรนิสิต และร้านค้านิสิตที่ได้รับรางวัลกว่า 50 ร้าน จากจำนวนร้านค้านิสิตที่ร่วมออกบูธทั้งสิ้น 221 ร้าน และมีสโมสรนิสิตร่วมออกร้านจำหน่วยอาหาร จำนวน 15 สโมสร