เปิดเวที “คลินิกแก้หนี้” สมาชิก วิธีสางหนี้สหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด จังหวัดชัยนาท

การเปิดคลินิกแก้หนี้ เป็นเวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทนำมาใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้สหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด ถือเป็นก้าวย่างสำคัญที่สหกรณ์แห่งนี้ประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหาสมาชิกสหกรณ์มีหนี้คงค้างกว่า 50 ล้านบาทในปี 2563 กระทั่งปี 2564 ลดลงเหลือ 24 ล้านบาท จนมาถึงปี 2565 เหลือเพียง 18 ล้านบาท โดยวางเป้าไว้อีก 3 ปีข้างหน้าหรือในปี 2568 สมาชิกสหกรณ์แห่งนี้จะมีหนี้ค้างชำระเป็นศูนย์

“ปัญหาสหกรณ์ที่ผ่านมา สมาชิกมีหนี้ค้างประมาณ 50 ล้านบาท หลังได้ปรึกษากับทางสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ก็ได้เข้ามาให้คำแนะนำและทำการช่วยเหลือหลายโครงการ เป็นโครงการที่สมาชิกเข้าถึงง่าย ทำง่ายๆ ไม่ทำแบบสวยหรูแต่สมาขิกเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงยาก ปัจจุบันสหกรณ์มีหนี้ค้างเหลือเพียง 18 ล้านเศษเท่านั้น” นายมานพ โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ย้อนปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ ก่อนสมาชิกจะมีเงินส่งชำระทยอยเคลียร์หนี้คงค้างลงกว่าร้อยละ 70 โดยใช้เวลาเพียงแค่ 2 ปี

ขณะที่ นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท กล่าวถึงวิธีการแก้หนี้สมาชิกคงค้างของสหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด โดยระบุว่า ส่วนหนึ่งมาจากการเปิดเวทีคลินิกการแก้หนี้ เปิดโอกาสให้กับสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมกับสหกรณ์มากขึ้น

ความเข้มแข็งของสหกรณ์ นอกจากการควบคุมภายในและการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์แล้ว จะต้องมุ่งการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นหลักด้วย เพราะเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาต่างๆ ในสหกรณ์ ซึ่งจังหวัดชัยนาทจะใช้สหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด เป็นสหกรณ์นำร่องในการแก้ปัญหาหนี้ของสมาชิก และวางเป้าไว้อีก 3 ปีข้างหน้าสหกรณ์จะไม่มีหนี้คงค้าง

ด้าน นางจิราพร ถมสุวรรณ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด ยอมรับว่าอดีตที่ผ่านมาเราขาดการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกอย่างทั่วถึง ทำให้สมาชิกไม่เข้าใจการชำระหนี้ และการติดตามหนี้กับสมาชิกไม่ต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการติดตามหนี้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งทีมงาน พบปะพูดคุยที่บ้านสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนอาชีพเสริมรายได้แก่สมาชิก เช่น เลี้ยงโค แพะ แกะ ไก่ เป็ดไล่ทุ่ง เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำนา ทำไร่อ้อย ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ปีละครั้งเท่านั้น