มทร.ศรีวิชัย ติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้การต้อนรับ พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขความยากจนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาดของเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย โครงการ 1. โครงการการยกระดับการผลิตและตลาดโคเนื้อลิกอร์สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ 2. โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเมืองนครบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน 3. โครงการการเสริมศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวด้วยการยกระดับระบบการผลิต และการจัดการผลผลิตอย่างครบวงจร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยและบริการ ทางด้านวิชาการองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยภาครัฐมีโครงการเกษตรแปลงใหญ่และ Mega farm เพื่อการบริหารจัดการที่ดีเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการมีอำนาจต่อรอง เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอชะอวด อำเภอปากพนัง อำเภอทุ่งสง อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการดำเนินโครงการวิจัยดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงของเครือข่ายเกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นที่เป้าหมาย เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรม