ปลัดกษ. ชมนิทรรศการวิชาการและร้านค้าในเขตปฏิรูปที่ดิน

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการและการออกร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 48 ปี 6 มีนาคม 2566 นี้

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการและการออกร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 48 ปี


โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร ส.ป.ก. ได้เยี่ยมชมและสอบถามรายละเอียดการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่าย รวมถึงให้ขวัญกำลังใจ แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.จังหวัดที่ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ ต่อมาได้ร่วมเยี่ยมชม นิทรรศการภายใต้แนวคิด “ALRO Together We Grow. : 48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 48 ปี ณ บริเวณการจัดงาน อาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร