กยท. อบรม “ครูยางอาสา” กว่า 3 พันคน ทั่วประเทศ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดโครงการฝึกอบรมครูยางอาสากว่า 3,953 คน ผ่านระบบ Video Conference หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยียางสำหรับครูยางอาสา” โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เน้นพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยีให้ครูยางส่งต่อความรู้ให้เกษตรกรชาวสวนยางหรือบุคคลทั่วไปได้ดี

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ปรึกษา รมว.กษ.) กล่าวว่า ครูยางอาสาเป็นอาสาสมัครเกษตรภายใต้ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ กยท. ทั้งด้านการพัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืน การยกระดับคุณภาพผลผลิตยาง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเข้มแข็ง

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการครูยางอาสา ดำเนินโครงการมาแล้วเป็นเวลาทั้งสิ้น 12 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการผลิตยาง ถ่ายทอดผ่านครูยางอาสาไปสู่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งด้านการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงคุณภาพผลผลิตยาง แต่เนื่องจากจำนวนเกษตรกรชาวสวนยางมีจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ กยท. จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมครูยางอาสาขึ้น โดยครูยางเหล่านี้มาจากเกษตรกรชาวสวนยางหรือบุคคลที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กยท. กำหนด ครูยางจึงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือชาวสวนยางในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ