มทร.ศรีวิชัย ติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย คณะอาจารย์ ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขความยากจนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาดของเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย โครงการ 1. โครงการการยกระดับการผลิตและตลาดโคเนื้อลิกอร์สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ 2. โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเมืองนครบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน 3. โครงการการเสริมศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวด้วยการยกระดับระบบการผลิต และการจัดการผลผลิตอย่างครบวงจร