คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย รับรางวัล Smart Agricultural Robot Contest 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่ห์ รักเกื้อ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ เข้ารับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021 Smart Agricultural Robot Contest 2021 การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Auditorium-True Lab@kasetsart อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โครงการดังกล่าวส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีความสนใจทางด้านการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าแข่งขันด้วยกันและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นผ่านสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาในท้องถิ่นอีกด้วย