กยท. ต้อนรับคณะผู้แทน EU หารือข้อกฎหมายตัดไม้ทำลายป่า

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนคณะกรรมการสหภาพยุโรป เพื่อเจรจาและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป ณ การยางแห่งประเทศไทย

Ms. Helge Elisabeth Zeitler, Deputy Head of the unit in DG Environment in the EU Commission กล่าวถึงกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าว่า จะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2566 โดยผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่นำเข้า-ส่งออกจากสหภาพยุโรป จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ถูกกฎหมาย และไม่สนับสนุนการตัดไม้ทำลายป่าจากทั่วโลก ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาปรับตัว จะบังคับใช้เต็มที่ในเดือนธันวาคม 2567 ทั้งนี้ สหภาพยุโรปจึงต้องศึกษาผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าวที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลก รวมถึงข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องจากรัฐบาล/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีการหารือทางเทคนิค เพื่อเป็นข้อมูลในการประกาศใช้กฎหมายนี้ด้วย

นายณกรณ์ เปิดเผยว่า ไทยในฐานะผู้ผลิตและการแปรรูปเพื่อการส่งออก มีความพร้อมสำหรับกฎหมายดังกล่าวจากความพยายามในการดำเนินอุตสาหกรรมยางพาราอย่างยั่งยืน เบื้องต้นมีการรับรองมาตรฐานสวนยางอย่างยั่งยืน ในพื้นที่สวนยางไทยบางส่วน และเริ่มมีการทำมาตรการการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรองรับกฎหมายของ EU ในขณะเดียวกัน มุมมองของภาคอุตสาหกรรมไม้ยางพารา เห็นว่า อาจไม่ค่อยสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไม้ยางพารามากนัก เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การตัดไม้ทำลายป่าของไทยลดลงไปอย่างมาก แต่ประเด็นที่เป็นข้อกังวลคือการตรวจสอบย้อนกลับ เพราะเกษตรกรชาวสวนยางไทยเป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีพื้นที่สวนยางน้อยกว่า 5 เฮกแตร์ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่ผู้ปลูกยางส่วนใหญ่จะเป็นภาคเอกชนและมีพื้นที่ปลูกยางมาก การทำการตรวจสอบย้อนกลับของไทยจึงมีความท้าทายมากกว่า