ซีพีเอฟ หนุนคู่ค้าเพิ่มศักยภาพการเติบโตยั่งยืน  ก้าวสู่ Net-Zero เปิดตัว โครงการ “เอส เอ็ม อี เอ็กซ์ ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก” 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดตัวโครงการ “เอส เอ็ม อี เอ็กซ์ ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก” จับมือคู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การบริหารต้นทุน และพลังงาน ขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่ Net-Zero

นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา ผู้บริหารสูงสุด ด้านจัดซื้อกลาง และ นายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง ร่วมสื่อสารและเปิดตัวโครงการ “เอส เอ็ม อี เอ็กซ์ ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก” แก่ คู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งเป็นโครงการที่ซีพีเอฟริเริ่มขึ้น เพื่อใช้ศักยภาพของซีพีเอฟ ช่วยส่งเสริมคู่ค้า SMEs  เพิ่มศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน การบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจน ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้คู่ค้า SMEs มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs

นายพีรพงศ์ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ได้แสดงความมุ่งมั่นต่อองค์กร Science Based Target Initiative (SBTi) ช่วยภาคธุรกิจในการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกโดยอ้างอิงจากหลักการภูมิอากาศวิทยา (climate science) สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไว้ให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดยซีพีเอฟ ได้กำหนดให้ใช้ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของซีพีเอฟ ในปี 2020 เป็นปีฐาน เพื่อวางแผนและกำหนดเป้าหมายของซีพีเอฟทั่วโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net-Zero  รวมทั้ง ผนึกพลังกับคู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานเพื่อร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ช่วยให้คู่ค้า SMEs มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมสร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่ร่วมกัน และดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินโครงการฯ  คู่ค้า SMEs ที่เข้าร่วมจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่ทันสมัยของโรงงานแปรรูปอาหาร และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ (CPF RD Center)  เรียนรู้การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพิ่มทักษะการลดต้นทุนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  พร้อมกันนี้ ซีพีเอฟจะดำเนินการส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำพัฒนาโครงการในการปรับปรุงด้านต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการเปิดรับ คู่ค้า SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ และจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2566.