ซีพีเอฟรับรางวัลระดับโลก ด้านความโดดเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับ 2 รางวัลเกียรติยศจากเวทีระดับโลก Global Good Governance Awards (3G Awards) 2023 จัดขึ้นโดยบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน Cambridge IFA International Financial Advisory ในสหราชอาณาจักร ประกอบด้วย รางวัล 3G Best Sustainability Framework Award 2023 และ 3G Best CSR Programme Award 2023 ในฐานะองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและโดดเด่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รางวัล 3G Best Sustainability Framework Award 2023 เป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติองค์กรที่มีการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญการพัฒนานวัตกรรมและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) 2050

รางวัล 3G Best CSR Programme Award 2023 มอบเพื่อยกย่ององค์กรที่โดดเด่นด้านการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งป่าด้นน้ำและป่าชายเลน ผ่านการดำเนินโครงการซีพีเอฟรักษ์นเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี และ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน

การมอบรางวัล 3G Awards 2023 จัดขึ้นในงาน Global Good Governance Summit 2023 ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรทั่วโลกที่มีความสำเร็จในการนำหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน และ มีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการมอบรางวัลของ Cambridge IFA  พิจารณาจากความสำเร็จขององค์กรในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์เรื่องความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ความยั่งยืน (Sustainability) ผลลัพธ์เชิงบวกต่อชุมชนและสังคม (Impact) และนวัตกรรม (Innovation).