เลขาธิการ ส.ป.ก. ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เลขาธิการ ส.ป.ก. ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 06.45 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม นายสมภพ ศรีเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ผู้เชี่ยวชาญฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมในพิธี ณ บริเวณมุขกลาง อาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(.ส.ป.ก.) เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ข่าว : กิตติคุณ ฤทธินิ่ม
ภาพ : สมเกียรติ ดีมั่น , อลงกรณ์ ซอนจำปา และ สมชาติ รัตนมาลี กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)