วช. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)และโครงการพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)และโครงการพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) ประจำปี 2566 (The National RGJ and RRI Conferences 2023) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ณ ห้องโลตัส 5-6 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ  รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์”  Professor Emeritus Geoffrey A. Cordell Natural Products, Inc. and University of Florida บรรยายพิเศษ เรื่อง “C.A.R.E. in Research” พร้อมได้รับความสนใจจากนักวิจัยเข้าร่วมประชุมมากมายดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ จึงจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)และโครงการพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) ประจำปี 2566 (The National RGJ and RRI Conferences 2023) เป็นอีกกิจกรรมหลักที่จะได้ร่วมกัน นำผลสำเร็จความรู้ความสามารถของนักวิจัย ที่จะเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่แวดวงของการทำงานวิจัยคุณภาพสูงของประเทศต่อไปในอนาคต เป็นการพัฒนาเชิงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรการวิจัยถือว่าเป็นประเด็นเชิงเป้าหมายที่ทางกระทรวง อว. พร้อมด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผน ววน. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง มีเป้าหมายในระยะต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2570 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้ตรงกับความต้องการกับภาคผู้ประกอบการหรือในส่วนของมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ เรื่องการพัฒนาคนเป็นเรื่องสำคัญ

กิจกรรมประจำปีนี้ ต้องการที่จะสร้างโอกาสสร้างเวที แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการทำงานของนักวิจัยรุ่นเยาว์นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่จะก้าวสู่แวดวงทางวิชาการ จากกลไกในเรื่องของทุน คปก. และ พวอ. ตรงนี้ วช. ร่วมกับ สกสว. และ เครือข่ายในการทำงานเรื่องการส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นให้นักวิจัยได้เติบโตขึ้นตามสายอาชีพ นักวิจัยรุ่นเยาว์รุ่นใหม่รุ่นกลางแล้วก็เติบโตเป็นผู้เชี่ยวชาญในอนาคต ซึ่งในส่วนของนักวิจัยรุ่นเยาว์นี้ถือว่าเป็นฐานที่มี ความเข้มแข็งและก็มีความสำคัญในส่วนของทุน คปก. และ ทุน พวอ. แต่ละปีก็สามารถที่จะผลิตในส่วนของผู้ที่สำเร็จการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ในช่วงที่ทาง สกว. ดูแลจนมาถึง วช. ได้รับช่วงการบริหารต่อ จะเห็นภาพของนักวิจัยที่พัฒนาผ่านการดูแล ของท่านอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสาขาวิชา การสำเร็จการศึกษาแล้วก็เข้าสู่แวดวงประชาคมวิจัย ในการทำงานตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

ซึ่งตรงนี้เองเป็นส่วนของการต่อยอดความรู้ ที่ได้จากการประชุมทางวิชาการที่จัดขึ้นในช่วงมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติในครั้งนี้ เป็นส่วน หนึ่งในการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างประสบการณ์ที่ดี ผลงานมากกว่า 180 ผลงาน นำเสนอผ่านการประชุมระดับชาติ oral presentation โปสเตอร์พรีเซนเทชันอีก 70 ผลงาน ลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ e-poster อีก 30 กว่าผลงาน 5 กลุ่มสาขาวิชาการทั้ง วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ ร่วมพูดคุย บรรยายพิเศษ จะเป็นประเด็นเชื่อมต่อ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ โอกาสที่ดีในการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคน และสถาบันความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า ทิศทางของการพัฒนาโดยเฉพาะทุน คปก. เบื้องต้นในปีงบประมาณ 66 กสว.มีมติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 100 ทุน และ ทุน พวอ. อีก 50 ทุน เพื่อสนับสนุนนักวิจัย ในมิติต่างๆในเรื่องของการให้ทุนในสาขาต่างๆ ตามความต้องการจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง มีการเพิ่มนักวิจัยพี่เลี้ยง สร้างวิธีการจัดการสู่ชุมชน เพิ่มพาร์ทเนอร์ภาคอุตสาหกรรม การลงทุนภาคอุตสาหกรรมยังเป็นปัญหาในเรื่องของพาร์ทเนอร์ การสร้างนิเวศน์งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มทางเลือกในหัวข้อการวิจัยและเพิ่มขนาด เพิ่มทุน ตอนนี้ทุนอยู่ที่ประมาณ 2-3 ล้านบาท

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ที่ ห้องประชุมชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2579-1370-9 ต่อ 515, 517, 518