มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีถวาย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระราชวัชรโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีถวาย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร) แด่ พระราชวัชรโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล ณ ลานหินโค้ง วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.กิตติคุณ ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภา และศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์และแขกผู้มีเกียรติ

จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี กล่าวสดุดีเกียรติคุณ พระราชวัชรโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถวายครุยปริญญา แสดงวิทยฐานะ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ถวายภาพถ่ายที่ระลึก คณะสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา พระราชวัชรโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) อนุโมทนา (ปาฐกถาธรรม) นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ถวายเครื่องไทยธรรม

ปัจจุบัน พระราชวัชรโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) ยังนำสมาธิภาวนาที่ สวนโมกขพลาราม ธรรมนาศรมนานาชาติ และทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย เป็นประจำทุกเดือน และริเริ่มความคิดจัดตั้งและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภาวนาโพธิคุณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สานต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของท่านพุทธทาสคือสอนวิชาชีพควบคู่กับการสอนธรรมะเพื่อสร้างมืออาชีพที่เป็นคนดี มีคุณธรรมและยึดมั่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการพันธมิตรชั้นนำ

นอกจากนี้ยังร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดอบรมสมาธิสำหรับเยาวชน สลับกับการถ่ายทอดธรรมะการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยในยุคปัจจุบันให้กับนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติธรรมเชิงสุขภาพดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของสมาธิบำบัดหรือสมาธิเพื่อสุขภาวะ (Wellness Meditation) เพื่อฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและสร้างรายได้ของหน่วยงานในอนาคต