รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุมชนในโครงการ “ป่าปลอดเผา” อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดยเครือซีพี โมเดลต้นแบบป้องกันไฟป่า ลดฝุ่น PM 2.5 แนวเขตชายแดนไทย-พม่า

เมื่อเร็วๆนี้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และภาคประชาสังคม ลงพื้นที่ป่าชุมชุนต้นแบบ ในโครงการ “ป่าปลอดเผา” (Zero Forest Burning) ป้องกันไฟป่า ลดฝุ่น PM 2.5 แนวเขตชายแดนไทย-พม่า ภายใต้การบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชน ภาคประชาสังคม และเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี นายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และชุมชนอำเภอเวียงแหง ให้การต้อนรับ ณ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

คณะได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันของภาคีเครือข่าย และเครือซีพี ในโครงการ ในพื้นที่ป่าชุมชน และจุดรวบรวมใบไม้แห้งที่ชุมชนช่วยกันเก็บรวบรวมออกมาจากป่าชุมชน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านมหาธาตุ บ้านแม่หาด และบ้านป่าไผ่ มีเป้าหมายคือ การช่วยกันลดเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน อันเป็นสาเหตุการเกิดหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือ บริเวณแนวเขตชายแดนไทย-พม่า โดยใบไม้แห้งทั้งหมดจะเตรียมนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ หมุนเวียนมาใช้ในชุมชน ลดใช้สารเคมี พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้ชุมชน

นายทศพล กล่าวว่า ขอชื่นชมเกษตรกรตัวอย่าง ชุมชนในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งพร้อมช่วยกันลดปัญหาไฟป่า ลดการเผา นำไปสู่การลดปัญหาการเผาและฝุ่นควัน PM 2.5 และชื่นชมหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน รวมถึงเครือซีพี ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้เหมาะสมกับพื้นที่และมีความยั่งยืน