ประธานกรรมการ สบพ. “พลเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ” มอบนโยบายการบริหารงานให้คณะผู้บริหาร สบพ.

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายจากประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน พลเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ ในโอกาสเข้าพบปะและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากคณะผู้บริหาร สบพ. ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สบพ. กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ พลเอก ดร.ดิเรกได้มอบแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กร ในด้านการทำงานแบบบูรณาการ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นองค์กรที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งวิธีคิด การจัดการ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการทำงาน โดยใช้หลักการ “การบริหารท่ามกลางข้อจำกัดทางทรัพยากร” สนองต่อนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.มนพร เจริญศรี ซึ่งได้มอบให้ สบพ. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินภารกิจองค์กรในการผลิตบุคลากรพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการบินและด้านเศรษฐกิจตามเป้าหมายของรัฐบาล นอกจากนี้ พลเอก ดร.ดิเรกยังได้ให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรสนองนโยบายของรัฐบาลในการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคอีกด้วย