พิธีเปิดครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ มรดกโลก : ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ๑๓ แห่ง และผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา