มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น และพนักงานดีเด่น ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมีแนวทางการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจำนวนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ – ๓๐๐ คน ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย สามารถคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ได้ไม่เกิน ๑ คน (โดยไม่จำเป็นว่าต้องมีทุกกลุ่ม) ต่อกระทรวงศึกษาธิการ และพิจารณาผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ราย และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ราย และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ราย

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้วอาศัยอำนาจในมาตรา 32 และมาตรา 38(2) แห่งพระราชบัญญัตริมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560  ซึ่งผลการคัดเลือก มีดังนี้

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น จะเข้าพิธีรับเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ) ในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2561 และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นทั้ง 3 ท่าน จะเข้าพิธีรับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทุกแขนง เพราะทุกคนคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้