กยท. จัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างสมดุลและรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การยางแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้และสร้างสมดุลทางธรรมชาติให้ยั่งยืน นำโดย นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และ พนักงาน กยท. ร่วมจัดกิจกรรม ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. เห็นถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้และการดูแลรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และกระตุ้นจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ สร้างความมีส่วนร่วมและความสามัคคีให้แก่พนักงานและลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทย ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณสำนักงานของการยางแห่งประเทศไทย เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561” ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 ที่ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน ทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกทำลายลดลงไปเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและสร้างความสูญเสียต่อทรัพยากรอื่นๆ อีกมากมาย แม้ว่า ทรัพยากรป่าไม้จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถปลูกทดแทนได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานและใช้งบประมาณสูงในการดูแลรักษา ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป